HOME > WHO >

MATSUDA Yukiko

[Japanese]¡Current Status:

ŸGraduate Student, Graduate School of Core Ethics and Frontier Sciences, Ritsumeikan University

¡Research Theme

Reconstruction of the 'Old Capital' and Daily Practice of Hanamachi: 'Essence of Gion' and its Transformation

¡Academic Achievements

Ÿ2010 "The Representation of 'Asian Cities' in Japanese Films: From 'Swallowtail Butterfly' and 'Innocence'" (Peer Reviewed) Ritsumeikan Studies in Language and Culture (http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/lcs/kiyou.html) 24-3

ŸMarch 31, 2010 "Land Ownership as the Foundation of the 'Essence of the Hanamachi' in Gion," Core Ethics 6: 401-411 [PDF]/[Abstract in English]

ŸMarch 14, 2010 "The Transformation of Gion to a Modern Hanamachi and the Yasaka Nyokoba School: Land Ownership as the Foundation of the 'Essence of the Hanamachi'," The 5th Kinki Block Meeting of the Japanese Society of Cultural Anthropology, The Presentation of Master's Theses in Kinki Area 2009, National Museum of Ethnology

ŸFebruary 15, 2010 Editorial Support "Feature: Red-Light District - Records of Symposium Discussions," The Center for Urban History Bulletin of Studies of Urban History 17 "Red-Light District", Yamakawa Shuppan p.167 ISBN-10:4634527456@ ISBN-13:978-4634527454@ 3,695@mamazonn^mkinokuniyan

ŸJanuary 2010 "The Transformation of Gion to a Modern Hanamachi and the Yasaka Nyokoba School: Land Ownership as the Foundation of the 'Essence of the Hanamachi'," Preparatory Doctoral Thesis of the Graduate School of Core Ethics and Frontier Sciences, Ritsumeikan University

ŸNovember 22, 2009 Guest Speaker "On Hanamachi in Kyoto: Focusing on Kamihichiken," Class of General Course of College of Letters, Ritsumeikan University

ŸSeptember 18, 2009 Designated Question "The Definition of 'Marginal' and the Standpoint of Japanese Speaking Out," (Japanese) Methodology of Historical Sociology: Learning of/from FUKUMA Yoshiaki, Ritsumeikan University

ŸMarch 15, 2009 Presentation "The Representation of 'Asian Cities' in Japanese Films: From 'Swallowtail Butterfly' and 'Innocence'," International Workshop "The Crossroad with Southeast Asia: Considering Japanese Literature and Cultural Studies," Ritsumeikan University

ŸNovember 12, 2008 Guest Speaker "Modern History of Kyoto Hanamachi 1: Kyoto Exposition and Miyako Odori," Class of General Course of College of Letters, Ritsumeikan University

ŸOctober 9, 2008 Guest Speaker Presentation of Theses "Multi Ethnicity City of Kyoto: Shijogawara as a Space of Awai" (Japanese), Class of Special Course of College of Letters, Ritsumeikan University

ŸSeptember 10, 2008 Undergraduate Thesis "Multi Ethnicity City of Kyoto: Shijogawara as a Space of Awai," Undergraduate Theses of College of Letters of Ritsumeikan University 14:171-190

ŸAugust 29, 2008 Book Review on IMANISHI Hajime Social History of Yujo: From the History of Shimabara and Yoshiwara to the Colonial 'Public Prostitutes' System, The Center for Urban History, The 8th Study Seminar on Yukaku and Surrounding Area, Graduate School of Humanities and Sociology, The University of Tokyo

¡Research Projects

Projects Led by Graduate Students at Ars Vivendi:
ŸStudy Group on Anthropology and Sociology of "Ars Vivendi", Project Leader in FY2009
ŸStudy Group on Historical Sociology
ŸStudy Group on Narrative and History

¡Others

ŸJuly 1, 2012 "Living in gthe Town of Womenh: What Can Be Viewed from the Research on Hana-machi (‰ÔŠX)"@http://www.ritsumei-arsvi.org/en/news/read/id/169


UP:May 12, 2010 REV:May 13, 2010/March 11, 2014
WHO(English)@ WHO(Japanese)@
TOP / HOME(English) / HOME(Japanese)